Monday, December 19, 2011

ISTILAH SASTERA


Tema :

Tema merupakan persoalan pokok yang diberikan penekanan oleh pengarang bagi mendasari sesebuah karya. Terdapat hanya satu tema sahaja dalam sesebuah karya.


Persoalan :

Persoalan ialah perkara-perkara yang mendasari dalam sesebuah karya berfungsi untuk memperkukuhkan tema atau pemikiran. Lazimnya persoalan boleh hadir lebih dari satu dalam sesebuah karya.


Gaya bahasa

Gaya bahasa merupakan cara pengarang menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesebuah karya.


gaya bahasa terbahagi kepada 3

 • Gaya bahasa perbandingan
 • Gaya bahasa penegasan
 • Gaya bahasa pertentangan

Gaya bahasa Perbandingan

 • Hiperbola : menyatakan sesuatu dalam cara yang sangat berlebih-lebihan daripada keadaan biasa.
 • Metafora : membandingkan sesuatu dengan yang lain yang lazimnya menggunakan dua perkataan, iiatu satu perkataan abstrak dan satu perkataan konkrik.
 • Personafikasi : memberi sifat manusia kepada sesuatu objek atau konsep bukan hidup.
 • Simile : membandingkan sesuatu benda, keadaan atau peristiwa dengan benda lain bagi mewujudkan persamaan dengan menggunakan kata bak, bagai, ibarat, umpama, macam dan seperti.

Gaya bahasa penegasan

 • Repitasi
 • Anafora
 • Epifora
 • Inversi

Gaya bahasa pertentangan

 • Paradok


Unsur Bunyi

 • Rima : perulangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau akhir puisi yang berfungsi untuk menimbulkan keindahan dan memberikan kesenangan indera kepada pembaca.
 • Aliterasi : perulangan bunyi konsonan dalam baris yang sama
 • Asonansi : perulangan bunyi vokal dalam baris yang sama.


Nilai

Nilai merupakan perbuatan positif yang dapat diteladani oleh pembaca.

Pengajaran

Pengajaran ialah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk peringatan dan pedoman.

No comments: